NAWPA: Spiderwoman Theater Family

NAWPA logo

Antonio Miguel, aka Eagle Eye (Kuna) Our father

Antonio Miguel, aka Eagle Eye (Kuna) Our father

Antonio Miguel, aka Eagle Eye (Kuna) Manhattan

Antonio Miguel, aka Eagle Eye (Kuna) Manhattan

Elmira Miguel (Rappahannock: seated, holding Gloria), Antonio Miguel, aka Eagle Eye (Kuna), Lisa (standing in front of Antonio)

Elmira Miguel (Rappahannock: seated, holding Gloria), Antonio Miguel, aka Eagle Eye (Kuna), Lisa (standing in front of Antonio)

Our father, Eagle Eye

Our father, Eagle Eye